XI ZHANG: GAIMS01E03 - The Shelter of Scenes

“GAIMS01E03 - The Shelter of Scenes”, 2013, acrylic on canvas, 60 x 72 inches (sold)